รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2564 08:29:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เปลี่ยนชื่อ และตราประทับของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 ส.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 ส.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ, พิจารณาเปลี่ยนชื่อ 
และตราประทับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้