รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติ BDM 3/2564, เพิ่มทุนจดทะเบียน, รวม Par, แก้ไขข้อบังคับ, ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
AIE
แหล่งข่าว
AIE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 ส.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 ส.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ส.ค. 2564
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้