รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2564 22:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-640188
                            25 สิงหาคม 2564

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  สำนักงานประกันสังคม  79,449,700   16.50
2  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  28,231,400   5.86
3  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  21,557,100   4.48
4  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)  19,130,500   3.97
5  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  16,550,000   3.44
6  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  15,410,000   3.20
7  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  15,000,000   3.11
8  นายบูรณะ ชวลิตธำรง  14,040,000   2.92
9  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  12,169,400   2.53
10  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8,208,100   1.70

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้