รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ส.ค. 2564 08:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 311,577,422
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 311,577,422
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 240,963,856
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 4.558 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 41.50
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 14 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564
  วันที่ปิดสมุดทะเบียน                : 08 พ.ย. 2564
เพื่อได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 04 พ.ย. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 113,566
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 70,500,000
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 70,500,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 70,500,000
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 3.418 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : JMT-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 90.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
หมายเหตุ                      :
อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 4.558 - 5.042 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบแสดงสิทธิ (คำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ 
กรณีไม่มีผู้ถือ JMT-W2 และ JMT-W3 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้ถือ JMT-W2 และ JMT-W3
ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 และ JMT-W3 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น)
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย
ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 และ JMT-W3 ที่แน่นอนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้