รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข2)
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 311,580,130
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 311,580,130
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 240,963,856
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 41.50
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 14 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 08 พ.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 05 พ.ย. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 116,274
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 70,500,000
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 4.558 - 5.053 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ 
กรณีไม่มีผู้ถือ JMT-W2 และ JMT-W3 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้ถือ JMT-W2 และ JMT-W3
ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 และ JMT-W3 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น)
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย
ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 และ JMT-W3 ที่แน่นอนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแ
ต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคค
ลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้
หรืออาจเป็นผลให้
(ก)  เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
(ข)  บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภา
ยใต้กฎหมายไทย หรือ
(ค)  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 70,500,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 70,500,000
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 3.418 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : JMT-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 90.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้