รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2564 09:06:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM-W4 ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามั
ญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4)
ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้
สถานที่ประชุม                     : 
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้