รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ย. 2564 20:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติ คกก.บริษัท เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
AGE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 15 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้