รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2564 06:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ BROOK-W7
หลักทรัพย์
BROOK
แหล่งข่าว
BROOK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 09 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BROOK-W7
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.30
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.brookergroup.com/th/invest_share_info/shareholder-information/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน) เลขที่
10/190-193 ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชาญ บูลกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้