รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2564 17:36:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ AIE และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ AIE-W2
หลักทรัพย์
AIE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ AIE 
และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ AIE-W2
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 1.00
หลักทรัพย์ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ)             : AIE-W2
ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
อัตราการใช้สิทธิเดิม (warrant : หุ้น)          : 1 : 1
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (warrant : หุ้น)          : 1 : 0.25
วันที่มีผล                      : 11 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________