รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2564 12:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การปรับโครงสร้างทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มข้อมูล ครั้งที่ 1)
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ต.ค. 2564
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 2.00
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ 
จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท
ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 2,404,798,095 หุ้น  จากเดิมจำนวน 3,206,397,460 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เป็นจำนวน 801,599,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ต.ค. 2564
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.50
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,202,399,047.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 
1,603,198,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,799,682.50 บาท  และลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลงจำนวน
974,171,260.50 บาท  จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,310,895,013.50 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 327,723,753 บาท  ตามลำดับ  โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  (
จำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 655,447,506 หุ้น ) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้