รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ต.ค. 2564 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 558,109,654.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,116,219,308
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,126,947
ทุนใหม่ (บาท)                    : 563,173,127.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,126,346,255
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W3) จำนวน 
10,046,468 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,056,107 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00096
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 41.95972
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-ESOPW1) จำนวน 
70,823 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 70,840 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00096
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 29.07209
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________