รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2564 06:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BROOK เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
BROOK
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BROOK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,028,528,362.63
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,228,226,901
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 25,054,277
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,031,660,147.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,253,281,178
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.12500
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W5) จำนวน 
21,340,525 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,032,434 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.173
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.213
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W6) จำนวน 21,790
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,790 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.65
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W7) จำนวน 53 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 53 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.30
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________