รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2564 17:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
WINNER
แหล่งข่าว
WINNER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 ต.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 200,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 2 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 199,974,662
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 25,338
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : 
คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 200,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 199,974,662
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 25,338
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเจน วองอิสริยะกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกนลลัส วองอิสริยะกุล
กรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้