รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2564 07:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ WINNER เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
WINNER
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 
(WINNER)
ทุนเดิม (บาท)                    : 100,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 400,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 199,974,662
ทุนใหม่ (บาท)                    : 149,993,665.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 599,974,662
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 2 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________