รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ต.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
MILL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.5334% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3981% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.5334% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.3981% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.9965% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.9965% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย จิตติพร จันทรัช
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.0011% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.939% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.0011% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.939% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.9565% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.3318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.913% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.6636% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------