รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2564 13:39:00
หัวข้อข่าว
การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาจองซื้อหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (เพิ่ม template)
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
RATCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (SCG)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 5.75
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น 
รายละเอียดเป็นไปตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้