รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2564 08:00:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ AIE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์
AIE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : ทรัพยากร
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มโอเลอีน กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
รวมถึงจัดจำหน่ายวัตถุดิบและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
วันที่มีผล                      : 11 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________