รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2564 20:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP211105

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


เรื่อง  แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. วันเสาร์    1  มกราคม   วันขึ้นปีใหม่
2. วันพุธ     16   กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
3. วันพุธ    13   เมษายน   วันสงกรานต์
4. วันพฤหัสบดี     14   เมษายน   วันสงกรานต์
5. วันศุกร์    15   เมษายน   วันสงกรานต์
6. วันจันทร์     2     พฤษภาคม   ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
(วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
7. วันจันทร์    16    พฤษภาคม   ชดเชยวันวิสาขบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
8. วันศุกร์    3  มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ์ฯ
9. วันพุธ    13    กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
10.วันพฤหัสบดี    28   กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
11.วันศุกร์    12    สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถฯ และวันแม่แห่งชาติ
12.วันพฤหัสบดี    13  ตุลาคม    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรฯ
13.วันจันทร์     24    ตุลาคม     ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
14.วันจันทร์     5     ธันวาคม   วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15.วันเสาร์    31    ธันวาคม   วันสิ้นปี


  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
          

 ขอแสดงความนับถือ
    (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้