รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์
MILL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ฟ้าใส พัวถาวรสกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.9126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.9126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0475% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.9964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0475% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.9964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 33.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง นันทพร ชลวณิช
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ประยูร อัสสกาญจน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 29.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 29.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ประยูร อัสสกาญจน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------