รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2564 18:18:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W3 ครั้งที่ 4 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง (แก้ไข)                    : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (JMT-W3) (แก้ไข)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ธ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JMT-W3
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)       : 41.00832
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) (แก้ไข)          : 1 : 1.02418
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.jmtnetwork.co.th/index.php/Investor
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวง
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-308-8152, 02-3088197 และ 02-3088196
โทรสาร: 02-308-8068
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวงศกร กิตติตระกูลกาล
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ                      :
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวง
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-308-8152, 02-3088197 และ 02-3088196
โทรสาร: 02-308-8068
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้