รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2564 18:44:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ JMT-ESOP W1
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : JMT-ESOP W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ท
เวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่เสนอขายให้
แก่่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อย ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "JMT-ESOP W1")
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 29.07209
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 28.41291
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.00096
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.02418
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด
สิทธิ ข้อ 6.2
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 09 ธ.ค. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายปิยะ พงษ์อัชฌา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์
กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้