รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2564 07:56:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W6 (F53-5)
หลักทรัพย์
KCE
แหล่งข่าว
KCE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 13 ธ.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W6
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ครั้งที่ 7
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 165,300
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 1,204,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 26.48
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 01 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 165,300
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 1,204,000
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายบัญชา องค์โฆษิต
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
รองประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้