รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2564 08:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ PORT-W1
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
PORT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 ธ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PORT-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 5.9091
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.09999
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://sahathaiterminal.com/investor-relations/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-386-8000 ต่อ 1881
อีเมล์: ruthairat.b@sahathaiterminal.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางเสาวคุณ ครุจิตร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้