รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2564 17:02:00
หัวข้อข่าว
สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ AQ-W5
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 038/2564
  

วันที่ 15 ธันวาคม 2564
เรื่อง   สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") 
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5)
จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ
ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0
บาทและมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 ในราคา 0.028 บาท ต่อหุ้น
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุไม่เกิน 3  โดยระยะเวลาการใช้สิทธิได้ 12 ครั้ง
ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และ เดือนธันวาคม
ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวตัดทิ้งทั้งจำนวน
บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 (Record Date)
 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว นั้น บริษัทขอสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 ดังต่อไปนี้
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  :  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล หรือ 
นิติบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  :  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิด  :  ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย  :  ไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย 
(สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  ไม่เกิน 42,662,405,722 หุ้น 
(สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 85,324,811,444 หุ้น ณ
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2564
วิธีการจัดสรร  :  จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ
จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  15 ธันวาคม 2564
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก  :  31 มีนาคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  :  วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม 2567
ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ 
ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  2 ปี 11 เดือน 21 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 6 ธันวาคม 2567) โดยบริษัทฯ
จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  :  0.028 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองแปดสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 
เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใช้สิทธิ  :  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
และและตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
?  วันที่ 30 มิถุนายน 2565
?  วันที่ 30 กันยายน 2565
?  วันที่ 30 ธันวาคม 2565
?  วันที่ 31 มีนาคม 2566
?  วันที่ 30 มิถุนายน 2566
?  วันที่ 29 กันยายน 2566
?  วันที่ 29 ธันวาคม 2566
?  วันที่ 29 มีนาคม 2567
?  วันที่ 28 มิถุนายน 2567
?  วันที่ 30 กันยายน 2567
?  วันที่ 6 ธันวาคม 2567
ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ 
ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ
จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ  :  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 7
วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน
ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  :  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-033-5555 โทรสาร 02-033-5566
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  บริษัทฯ 
จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ  :  บริษัทฯ 
จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(Dilution Effect)

  :  1.  ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) ร้อยละ 14 
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.028 บาทต่อหุ้น
ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่ทำการซื้อขายในตลาดฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
         ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) + 
(ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ x จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรร) + (ราคาใช้สิทธิ
x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)      จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน +
จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้

         =    0.05 - 0.043  
            0.05
         = ร้อยละ 14
2.  ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ดังนั้นในการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว
และใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น
โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งหากมีการใช้สิทธิฯ
จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Control Dilution =     จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้    
    จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
    =         42,662,405,722    
           (85,324,811,444 + 42,662,405,722)
              = ร้อยละ 33.33
วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯพึงจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้  
:  เพิ่มความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินของบริษัท
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ
มีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
และขยายธุรกิจการพัฒนาที่ดินเดิมซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการและยังรวมถึงธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรก
ิจหลักของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน  :  ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯในครั้งนี้ 
จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบี
ยนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และบริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
 หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ


    
(นายชำนาญ วังตาล)                (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
         กรรมการ                               กรรมการ

 
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้