รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2564 12:56:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ KWM-W1
หลักทรัพย์
KWM
แหล่งข่าว
KWM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 ธ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KWM-W1
วันใช้สิทธิ                      : 04 ม.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.kw-metalwork.com/ir_index.php
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวศรรวริศ อินทีวร
เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:    0-2391-3030
โทรสาร:     0-2381-4925
E-mail:     ir@kw-metalwork.com  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ                      :
บริษัทกำหนดระยะเวลาความจำนง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 
ซึ่ง"วันทำการ"หมายถึงวันที่บริษัทเปิดทำการ
ปกติ และไม่ใช่วันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือ วันอื่นใดที่บริษัทได้ประกาศ 
โดยแจ้งผ่านเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ให้เป็นวันหยุดของบริษัท โดยบริษัทหยุดทำการวันที่ 30 ธันวาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้