รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2564 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
KCE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 590,712,148.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,181,424,296
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 165,300
ทุนใหม่ (บาท)                    : 590,794,798.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,181,589,596
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W6) จำนวน 165,300
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 165,300 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 26.48
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 01 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________