รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2564 17:03:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ AQ-W5 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 ธ.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 42,662,405,722
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : AQ-W5
ชื่อหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอคิว 
เอสเตท จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 5
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 15 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 42,660,889,866
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 1,515,856
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
ได้มีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วยโดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอ้ตรา 2
หุ้นสามัญได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชำนาญ วังตาล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายไมเคิล อเล็คซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้