รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2564 13:39:00
หัวข้อข่าว
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
RATCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (SCG)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 5.75
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 5.734619
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 02 ก.พ. 2565
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
หมายเหตุ                      : (1)  ผู้ถือหุ้นของ SCG จำนวน 5 ราย จะไม่จำหน่ายหุ้นใน 
SCG ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCG โดย RATCH รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 442,614,761 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 38.04 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG
ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ RATCH ไม่ว่าในกรณีใด
(2)  จำนวนหุ้นสูงสุดที่ RATCH จะต้องรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 
127,596,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCG
(3)  ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) 
ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายหุ้นตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
และราคาจองซื้อหุ้นตามธุรกรรมการจองซื้อหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้