รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2564 13:43:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 22 ธ.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 50,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,388.88888
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.72
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 22 ธ.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 69,444,444
(เพิ่มเติม)
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 440,555,556หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : 0.72 บาทต่อหุ้น โดยราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ คือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 21 ธันวาคม 2564 
มีราคาอยู่ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จำนวน 50 ล้านบาท
(50,000 หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 50 ล้านบาท
(50,000 หน่วย) โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 25 ล้านบาท (25,000 หน่วย) และ
ADVANCE OPPORTUNITIES FUND 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 25 ล้านบาท (25,000 หน่วย)
ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 50 ล้านบาท (50,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจ

หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้