รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2564 08:14:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 27 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,064,199,428.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,064,199,428
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 69,444,444
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,133,643,872.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,133,643,872
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 50,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 69,444,444 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,388.88888
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.72
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 22 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________