รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2564 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 563,173,127.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,126,346,255
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 240,963,856
ทุนใหม่ (บาท)                    : 683,655,055.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,367,310,111
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 4.67435 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 41.50
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 14 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________