รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ธ.ค. 2564 07:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญา 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        UN/SET/HO/A64/122905
                 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เรื่อง   แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญา
 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอกราบเรียนชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2564 กิจการร่วมค้า ยูนิค ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหาชน) บริษัท พี.ซีอีที จำกัด บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท วัชรขจร จำกัด
ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างทางรถไฟ
สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญา 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3
โดยมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญา 2 
ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3
ผู้ว่าจ้าง  :  การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ  :  28,306,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มูลค่าเฉพาะสัดส่วนของยูนิค  :  15,851,360,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ร้อยละ 56]
รายละเอียดของสัญญา  :  ก่อสร้างทางรถไฟใหม่ ระยะทางรวมประมาณ 175 กิโลเมตร 
เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง
พร้อมงานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตลอดแนวเส้นทางรถไฟ

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
  
ขอแสดงความนับถือ


(นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้