รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ธ.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        UN/SET/HO/A64/122906
29 ธันวาคม 2564

เรื่อง ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1    วันเสาร์    1    มกราคม      วันขึ้นปีใหม่
    2    วันพุธ      6    เมษายน      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
                และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
    3    วันพุธ      13   เมษายน      วันสงกรานต์
    4    วันพฤหัสบดี    14   เมษายน      วันสงกรานต์
    5    วันศุกร์    15   เมษายน      วันสงกรานต์
    6    วันเสาร์    16   เมษายน      แทนวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
    7    วันจันทร์    2   พฤษภาคม     ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 
2565)
    8    วันพุธ      4   พฤษภาคม     วันฉัตรมงคล
    9    วันศุกร์    3   มิถุนายน      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
                พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
    10   วันพฤหัสบดี    28   กรกฎาคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    11   วันศุกร์    12   สิงหาคม      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
                พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
                และวันแม่แห่งชาติ
    12   วันเสาร์    13   สิงหาคม      แทนวันอาสาฬหบูชา (วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565)
    13   วันพฤหัสบดี    13   ตุลาคม       วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    14   วันจันทร์    24   ตุลาคม      ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
    15   วันจันทร์    5    ธันวาคม      วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
                และวันพ่อแห่งชาติ
    16   วันเสาร์    31   ธันวาคม      วันสิ้นปี
    
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                 ขอแสดงความนับถือ

      ( นายเติมพงษ์  เหมาะสุวรรณ )
                                รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้