รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2565 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
BH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

______________________________________________________________________

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

______________________________________________________________________

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 04 ม.ค. 2565
หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ                 : หุ้นบุริมสิทธิ
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 01 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565
ราคาในการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)              : 0.00
อัตราการใช้สิทธิ (หุ้นบุริมสิทธิ:หุ้นสามัญ)          : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     :
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
สามารถแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หุ้นสามัญ พร้อมนำต้นฉบับใบหุ้นเก่าส่งมอบคืนให้แก่บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 ถึง 17.00
น. การแปลงหุ้นมีผลนับแต่วันยื่นคำขอ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางลินดา ลีสหะปัญญา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้