รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2565 18:12:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W3 และ ESOP-W1 (F53-5)
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 06 ม.ค. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : JMT-W3
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ 
เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 2,489,472
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 85,858,561
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.02418
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 41.00832
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 2,549,644
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 85,792,385
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 260,965
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 2,391,703
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.02418
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 28.41291
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 267,206
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 2,385,352
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปิยะ พงษ์อัชฌา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้