รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ม.ค. 2565 17:14:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลง ในการซื้อคืน ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
GROREIT
แหล่งข่าว
GROREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ จท. 2/2565
              วันที่ 7 มกราคม 2565
เรื่อง  การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด
โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลง
ในการซื้อคืน ประจำปี 2565
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บลจ.วรรณ") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ("กองทรัสต์") 
ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ บลจ.วรรณ
จึงขอแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการปร
ะชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการกองทรัสต์กำหนด โดย บลจ.วรรณ
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดบนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ www.one-asset.com
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้