รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2565 08:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KWM เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2565
หลักทรัพย์
KWM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
(KWM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 210,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 420,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 51,935,265
ทุนใหม่ (บาท)                    : 235,967,632.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 471,935,265
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (KWM-W1) จำนวน 
51,935,265 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 51,935,265 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.50
วันใช้สิทธิ                      : 04 ม.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ม.ค. 2565
______________________________________________________________________