รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2565 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2565
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 683,655,055.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,367,310,111
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,816,850
ทุนใหม่ (บาท)                    : 685,063,480.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,370,126,961
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W3) จำนวน 
2,489,472 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,549,644 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02418
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 41.00832
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 260,965 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 267,206 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02418
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 28.41291
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ม.ค. 2565
______________________________________________________________________