รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ม.ค. 2565 20:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ม.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 ก.พ. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 ม.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หมายเหตุ                      :
บริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ม.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,206,418
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,206,418
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 64,182
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,142,236
หมายเหตุ                      :
1.เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการแปลงสภาพ JMT-W3 อันเนื่องจากการปรับสิทธิ
จำนวน 2,142,236 หุ้น
2.เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนอรองรับการแปลงสภาพ JMT-ESOP W1 อันเนื่องจากการปรับสิทธิ
จำนวน 64,182 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้