รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ม.ค. 2565 13:24:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท เอคิว เอสเตท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 002/2565

    วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญให้แก่บุคคล/นักลงทุนเฉพาะเจาะจงฯ
ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 72,640 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,632 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม จำนวน 63.73 ล้านบาท ดังนั้น
จึงมีเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,568.27 ล้านบาท

  บริษัทฯ จึงขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560   จำนวน  3,568.27   ล้านบาท
หัก การใช้เงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2564    จำนวน   3,568.271 ล้านบาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2564     จำนวน    0     ล้านบาท
  ชำระหนี้ตามคำพิพากษา แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย      จำนวน 1,635.74  ล้านบาท
  พัฒนาในโครงการ ARBOR, By Pass , ชลบุรี,เชียงใหม่,รังสิต  จำนวน   65.00  ล้านบาท
  ลงทุนในกิจการโรงแรม               จำนวน  121.00 ล้านบาท  
  พัฒนาในโครงการ AQ ALIX                    จำนวน   26.00 ล้านบาท
  เงินทุนหมุนเวียน               จำนวน  236.23 ล้านบาท
     ลงทุนในหุ้น GEP และ WEH (รับชำระหนี้จากลูกหนี้)     จำนวน 1,484.30 ล้านบาท
                          รวม     จำนวน 3,568.271 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป  ขอแสดงความนับถือ(นายชำนาญ วังตาล)     (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
     กรรมการ                     กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้