รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.พ. 2565 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,181,262,918.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,181,262,918
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,960,159
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,191,223,077.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,191,223,077
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 9,960,159 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,992.0318
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.502
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 31 ม.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ก.พ. 2565
______________________________________________________________________