รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.พ. 2565 19:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        UN/SET/HO/A65/020305
                 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง   แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 
สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอกราบเรียนชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2565 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวง
(ทล.) ในการก่อสร้างงานรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82
สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6
โดยมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ  :  งานรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 
ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6
ผู้ว่าจ้าง  :  กรมทางหลวง
มูลค่าโครงการ  :  1,865,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มูลค่าเฉพาะสัดส่วนของยูนิค  :  279,750,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ร้อยละ 15]
รายละเอียดของสัญญา  :  ก่อสร้างเส้นทางเดินรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.28+664.000-กม.29+772.000 
รวมระยะทางประมาณ 1.108 กืโลเมตร

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
  
ขอแสดงความนับถือ


(นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้