รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2565 08:36:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "NP" และขึ้นเครื่องหมาย "NR" หลักทรัพย์ TFI
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 11 ก.พ. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 ก.พ. 2565
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2562 ของ TFI แล้ว 
ไม่พบว่า การที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทฯ เกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร
หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด
______________________________________________________________________