รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2565 18:28:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของกองทุนรวม
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด     
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ                      :
จท. 11-650039
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง   แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก
และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม")
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมตามวัน
 และเวลาดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  รับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของกองทุนรวม
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด     
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2.  อนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับข้อมูลข้างต้น เป็นวันกำหนดสิทธิวันที่ 
1 มีนาคม 2565 (Record Date)
3.  กองทุนรวมจะนำส่ง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 พร้อมทั้ง QR Code ในการ 
Download รายงานประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565
4.  ทั้งนี้ ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
สำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยกองทุนรวมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) นั้น
จะถูกระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ที่จะจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้