รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2565 08:07:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ PTC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
หลักทรัพย์
PTC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(PTC)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : PTC
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 15 ก.พ. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 410,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 410,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 205,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 110,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 110,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 3.50
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 04 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 08 ก.พ. 2565
ลักษณะธุรกิจ                     :
ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ PTC จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________