รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2565 08:03:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,211,343,801.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,211,343,801
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,040,160
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,221,383,961.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,221,383,961
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 10,040,160 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 2,008.032
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.498
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 11 ก.พ. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 ก.พ. 2565
______________________________________________________________________