รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2565 17:01:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ก.พ. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี 
ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 10,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 2,057.6131
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.486
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 15 ก.พ. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 20,576,131
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 332,239,336หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ : Advance Opportunities Fund 1
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : 0.486 บาทต่อหุ้น โดยราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ คือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2565
มีราคาอยู่ที่ 0.540 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1
ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 50 
ล้านบาท (50,000 หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวน 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย) โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ใช้สิทธิแปลงสภาพครบแล้ว และ ADVANCE 
OPPORTUNITIES FUND 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย) ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน
50 ล้านบาท (50,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจ

หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้