รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2565 21:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติทีี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
AGE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การออกหุ้นกู้
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                     : ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร
 A เลขที่ 15/9 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
-
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 15 มี.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 14 มี.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 8.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.0625
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.207
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.2695
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0625
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ                      :
-
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้