รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2565 06:50:00
หัวข้อข่าว
ตลท.อนุมัติให้ A5 พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพ้นเหตุเพิกถอน                  

เรื่อง                        : การพ้นเหตุเพิกถอน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP และ NC
เหตุผล                       : 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เริ่มทำการซื้อขายภายหลังพ้นเหตุเพิกถอน        : 07 มี.ค. 2565
ลักษณะธุรกิจ                     : A5 ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 
โดยลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด
และบ้านจัดสรร เพื่อขาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีพ้นเหตุเพิกถอน)          : -
หมายเหตุ                      :
-  ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทจากสรุปข้อสนเทศของ A5 
ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
-  ตลาดหลักทรัพย์จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ A5 ในวันที่ 7 
มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7 มีนาคม 2565
ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor
ต่อเนื่องไปจนกว่า จะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5 แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ของ A5 แล้ว
ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
-  ตลาดหลักทรัพย์จะนำหลักทรัพย์ A5 มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) 
ในวันทำการถัดไป นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าววันแรก
______________________________________________________________________