รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2565 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
หลักทรัพย์
PTC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.2936% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 1.2522% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.2936% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.2522% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.6097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 11.2195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.6097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 11.2195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------